hero image
استان البرز

استان البرز

در تابلوهای ورودی این استان عنوان "ایران کوچک" آورده شده است که اغراق آمیز نیست. شاید بتوان عنوان کرد که بیش از 80 درصد جمعیت دو و نیم میلیونی این استان را مهاجرانی تشکیل می دهند که در سودای زندگی بهتر به آنجا مهاجرت کرده اند. استان البرز نمونه واقعی از همزیستی اقوام گوناگون است، در مجتمع های مسکونی بزرگ این استان و بویژه در شهر کرج می شود نمایندگانی از 31 استان کشور را یافت که کنار همدیگر در صلح و صفا زندگی می کنند.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس