hero image
استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

شاید تا امروز هزاران قصه عاشقانه جهان را شنیده و خوانده باشید که هرکدام دلتان را لرزانده و اشک به چشمتان آورده. اما قصه شیرین و فرهاد از آن قصه هاست که عشق را برایتان دوباره معنی می کند. "بیستون" نماد عشق بی فرجام فرهاد است به شیرین. برای دیدن این عشق نگاره که فرهاد با تیشه خلق کرده باید به استان زیبای کرمانشاه سفر کنید.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس