hero image
چیغ بافی در استان ایلام
hero image
چیغ بافی در استان ایلام

چیغ بافی

ساخت ديوارۀ چادر و زيستگاه عشاير با استفاده از الياف حصيري و پيچيدن الياف رنگي پشم و موي بز به دور آن و اتصال آنها به يكديگر چیغ بافی در دسته صنایع دستی حصیری جای می گیرد در بین ایلهای و اقوام ایلام از لفظ "چیت" به جای چیغ استفاده می شود. مهمترین ماده در ساخت چیت نی می باشد که ابتدا آنها را در مجاورت نور خورشید خشک نموده و سپس به دو نیم تقسیم می شود، نخها را از پشم گوسفند یا موی بز انتخاب، بعد از شستن و خشک کردن، آنها را رسیده و تاب می دهند و سپس مورد استفاده قرار می دهند. شیرازه یا سرکش یا سرچک به صورت نواری باریک به اندازه طول چیت می بافند و با نخ پشمی و سوزن به دو طرف آن به صورت طولی وصل می کنند.