hero image
ورنی بافی در استان اردبیل

ورنی بافی

دستبافته اي بين قالي و گليم داراي موتيف هاي حيواني انتزاعی شده ( داراي پود نازك و گره هاي رها در پشت آن)